תיקון 24 לחוק הגנת השכר.

בפברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר אשר מסדיר מחדש את חובת המעסיק לנהל פנקס שכר ואת חובתו לתת תלוש שכר לעובדו.
על מנת לאפשר למשק להיערך לתיקון, משרד התמ"ת יבצע החל מיום ה-01.02.09 ועד 01.05.09 ביקורות ובמידת הצורך יינתנו התראות בלבד.
מעבידים אשר לא ימלאו את הוראות חוק הגנת השכר, יהיו חשופים החל מיום 01.05.09 להעמדה לדין פלילי על פי העונשים הקבועים בחוק.

התיקון קובע בין היתר :

  1. במישור הפלילי נקבעו עונשים פליליים על אי מתן תלוש או אי דיוק בפרטים וניכוי שלא כדין של סכומים בניגוד לחוק;
  2. במישור האזרחי, נקבע כי בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לטובת עובד "פיצויים לדוגמא" - ללא הוכחת נזק- על אי מתן תלוש שכר ביודעין או על אי פירוט הפרטים שחייבים לכלול בו, עד 5000 ₪ פר תלוש ;

כמו כן, על מנת לחזק את מעמד התלוש והמסמכים שיש חובה לנהל אותם, ועל מנת להקל על עובדים להוכיח את תביעתם – נקבעו בחוק 2 חזקות:

  • בתובענה אזרחית לתשלום שכר עבודה, כולל שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית, יועבר על המעביד הנטל להוכיח את שעות העבודה שעבד העובד אם לא ניהל רישומי שעות כדין - עד 15 שעות שבועיות או עד שישים שעות חודשיות.

  • במידה ולא ניתן תלוש שכר חזקה על המעביד ששילם שכר כולל בניגוד לסעיף 5 לחוק הגנת השכר. המשמעות היא כי על השכר ששולם ייראה כ"שכר רגיל" ועל זה חייב המעביד להוסיף תשלומים בעבור נסיעה, דמי הבראה, שעות עבודה וחופשה.

יצויין כי נקבע תיקון עקיף בחוק שעות עבודה ומנוחה לפיו על המעביד לנהל רישומי שעות עבודה באופן שוטף ואם הרישומים לא נעשים באופן דיגיטאלי, אלקטרוני או מכנים על מעביד לרשום את שעות העבודה של העובד ולהחתים אותו ליד הרישום.

על מנת לאפשר למשק להיערך לתיקון 24 לחוק הגנת השכר , אשר נכנס לתוקף השבוע 1.02.09, משרד התמ"ת יבצע החל מיום ה-01.02.09 ועד 01.05.09 ביקורות ובמידת הצורך יינתנו התראות בלבד.
מעבידים אשר לא ימלאו את הוראות סעיפים 24, 25 ו- 25ב לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, יהיו חשופים החל מיום 01.05.09 להעמדה לדין פלילי על פי העונשים הקבועים בחוק.

עיקרי החוק הובאו מתוך אתר התמ"ת > הודעות לעתונות- פברואר 2009